GetID privaatsuspõhimõtted

Kehtib alates 14.01.2020

Nende privaatsuspõhimõtetega selgitatakse, kuidas GetID OÜ (edaspidi „GetID“) täidab oma kohustust isikuandmeid vastutustundlikult hallata, kasutada ja kaitsta.

Kui kasutate GetID veebisaiti www.getid.ee või sõlmite GetID-ga lepingu teie organisatsioonile teenuste osutamise kohta, kasutab ja turvab GetID teie isikuandmeid.

GetID töötleb teenuse kasutajate isikuandmeid meie teenuse osutamiseks ja kooskõlas meie klientide juhistega. Meie kliendid on ühtlasi kaasvastutavad töötlejad, kes määravad isikuandmete töötlemise otstarbe, ja GetID on vastavalt kasutajate isikuandmete kaasvastutav töötleja seoses nende teenustega. Muudel juhtudel on GetID kasutajate (nt GetID veebilehe kasutajate) isikuandmete vastutav töötleja.

GetID suhtub teie isikuandmete kaitsesse ja turvalisusse väga tõsiselt. Nendes põhimõtetes sätestatakse meie kohustused kooskõlas 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi „GDPR“) ja muude Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) kohaldatavate seaduste/määrustega, mis seonduvad isikuandmete töötlemise ja turvalisusega.

Meie registreeritud peakontor asub Eesti Vabariigis:

Maakri 19/1, 30. korrus, 10145 Tallinn, Eesti

Ettevõtte registreerimisnumber: 14700267

Kui teil on teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või probleeme, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dpo@getid.ee.

GetID-l on õigus muuta käesolevaid põhimõtteid igal ajal ühepoolselt, teavitades kliente GetID veebisaidi kaudu, e-posti teel või muude suhtlusvahendite abil hiljemalt 14 päeva enne mis tahes olulisi muudatusi. Küsimuste kohta, mida need põhimõtted ei reguleeri, kehtivad kasutustingimused.

 

Isikuandmed, mida me töötleme

Isikuandmed, mida töötleme klientide ja nende esindajate kohta:

Lepingu sõlmimiseks, meie teenuse osutamiseks, kliendi esindajaga suhtlemiseks ja muudel õiguspärastel põhjustel on meil vaja töödelda kliendi esindaja andmeid.

See tähendab, et muu hulgas võime töödelda kliendi esindaja järgmisi isikuandmeid:

  1. kliendi esindaja isikuandmeid, näiteks nimi, ametiseisund, kontaktteave;
  2. teenuse osutamisega seotud isikuandmeid, näiteks meiega suhtlemisel esitatud andmed;
  3. tehnilisi andmeid, sealhulgas teave teiepoolse teenusekasutamise kuupäeva ja kellaaja kohta, teie IP-aadress ja domeeninimi, teie tark- ja riistvara atribuudid ning ka teie üldine geograafiline asukoht (nt linn, riik);
  4. avalikult kättesaadavaid asjakohaseid andmeid.

Me kogume neid andmeid vahetult teie käest, kui suhtlete meiega otse, nt saadate meile e-kirja, esitate meile oma isikuandmed telefoni teel või külastate mõnda meie kontorit.

Palun arvestage, et me kontrollime kliendi teavet (sh kliendi asjaomaste esindajate suhtes) ka avalikult kättesaadavatest allikatest. Kogume asjakohaseid ja vajalikke andmeid esindamisõiguse kontrollimiseks.

 

Isikuandmed, mida töötleme meie teenuste kasutajate kohta

GetID osutab klientidele isikusamasuse kontrollimise teenuseid. See tähendab, et me kontrollime teenuse kasutajaid ja selleks on teenuse kasutajad nõustunud andmete töötlemisega kooskõlas kliendi privaatsuspõhimõtetega ja meiepoolse andmete töötlemisega kooskõlas nende privaatsuspõhimõtetega.

Muu hulgas võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

teenuse kasutaja isikuandmeid, näiteks nimi, sugu, isikukood, sünniaeg, õigus- ja teovõime, rahvus, kodakondsus, aga ka selle teenusekasutaja ajaloolisi andmeid, mis on võib-olla salvestatud meie juures säilitamisperioodi vältel toimunud varasema vastasmõju käigus;

dokumendi andmeid, näiteks dokumendi nimetus, dokumendi väljastanud riik, number, aegumistähtaeg, turvaelemendid;

näotuvastuse andmeid, näiteks fotod, videod ja helisalvestised, teist ja teie dokumendist tehtud fotod ning kontrolliprotsessi video- ja helisalvestis;

kontaktandmeid, näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid, IP-aadress;

tehnilisi andmeid, sealhulgas teave teiepoolse teenusekasutamise kuupäeva ja kellaaja kohta, teie IP-aadress ja domeeninimi, teie tark- ja riistvara atribuudid ning ka teie üldine geograafiline asukoht (nt linn, riik);

biomeetrilisi andmeid, näiteks näokujutisi;

avalikult kättesaadavaid asjakohaseid andmeid, nt teave riikliku taustaga isikuks olemise kohta ja sanktsioonide nimekirja kontrollimised.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

GetID töötleb kliendi ja teenuse kasutajaga seotud andmeid, sealhulgas isikuandmeid, järgmisel alusel:

klient / teenuse kasutaja on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

töötlemine on vajalik selleks, et täita kliendilepingut, mille osaline on klient, või võtta kliendilepingu sõlmimise eelseid meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele;

isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et täita GetID juriidilist kohustust;

isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et täita ametivõimu nõuet tarviliku ülesande sooritamiseks;

isikuandmete töötlemine on vajalik GetID või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles kliendi/teenuseosutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset.

GetID õigustatud huvid väljenduvad oma tegevuse edendamises eesmärgiga pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid, oma toodete arendamises, andme- ja infoturbe tagamises ning õigusaktides sätestatud üldiste juriidiliste kohustuste täitmises.

 

GDPR ja teie õigused

Üksikisikuna on teil GDPR-i kohaselt õigused oma isikuandmete kasutamise suhtes. Need on järgmised.

Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid GetID teie kohta hoiab ja mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme. Võivad esineda mõned erandid, mis tähendab, et te ei pruugi alati saada kogu teavet, mida töötleme.

Õigus andmeid parandada. Teil on õigus paluda meil parandada igasugust teavet, mida peate ebatäpseks. Teil on ühtlasi õigus paluda meil täiendada teavet, mida peate mittetäielikuks.

Õigus andmeid kustutada. Teil on õigus paluda meil teatud olukordades teie isikuandmed kustutada.

Õigus piirata isikuandmete töötlemist. Teil on õigus paluda meil teatud olukordades piirata teie isikuandmete töötlemist.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada andmetöötlemisele vastuväiteid, kui me saame töödelda teie andmeid põhjusel, et töötlemine on meie õigustatud huvides.

Õigus andmeid üle kanda. Te võite nõuda, et isikuandmed, mille olete GetID-le esitanud, kantaks üle muusse organisatsiooni. See kehtib üksnes teabe kohta, mille olete meile esitanud. Teil on õigus paluda, et kannaksime teabe, mille olete meile esitanud, üle ühest organisatsioonist teise või annaksime selle teile. See õigus kehtib ainult juhul, kui töötleme teavet teie nõusoleku alusel või lepingukohaselt või lepingu sõlmimise läbirääkimiste käigus ja töötlemine on automaatne.

Vaadake lisateavet oma õiguste kohta isikuandmete kaitse üldmääruse III peatükist.

Kui soovite isikuandmete suhtes oma õigusi kasutada või esitada küsimusi privaatsuspõhimõtete kohta, siis esitage vastav päring meile aadressil dpo@getid.ee. Vastame teie päringule e-posti teel üldjuhul hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul. Kui teie päring on keeruline või esitate mitu päringut, võib vastamiseks kuluda kõige rohkem kolm kalendrikuud alates kättesaamise päevast. Palun arvestage, et enne kui saame teile edastada soovitud teabe teie isikuandmete kohta, peame kontrollima teie isikusamasust.

Kui teie päring puudutab andmeid, mida oleme töödelnud volitatud töötlejana, peate esitama oma soovi sellele teenuseosutajale, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja. Sellisel juhul teavitame teid sellest.

 

Isikuandmete säilitamine

GetID ei töötle kliendi andmeid kauem, kui on vajalik töötlemise eesmärkide täitmiseks, sealhulgas õigusaktides sätestatud andmete säilitamise kohustuse järgimine, ja kliendiga sõlmitud lepingu(te)st tulenevate vaidluste lahendamiseks või võimalike lahkarvamuste lahendamiseks. GetID säilitab investeerimisteenuste saamiseks kliendilepingu sõlminud kliendi andmeid vähemalt viis aastat pärast kliendisuhte lõppemist, kui õigusaktidega pole sätestatud muid andmete või dokumentide säilitamise tingimusi.

 

Kaebuse esitamine

Kui arvate, et GetID pole võtnud tõsiselt oma kohustusi teie isikuandmete suhtes, on teil õigus kaevata andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee/en/contacts).

Close button
Menüü